Home » photogallery » lifestyle » MANY SEA ANIMALS LIKE MIMIC OCTOPUS GOLDEN TORTOISE BEETLE CAN CHANGE COLOR ACCORDING TOBACKGROUND GH

निसर्गाची किमया : समुद्रातील या प्राण्यांनाही सरड्याप्रमाणे बदलता येतो रंग

जगात रंग बदलणारे असे अनेक प्राणी आहेत. सी हॉर्स (Sea horse) देखील रंग बदलण्यात तरबेज असून कोणत्याही संकटाच्या प्रसंगी तो रंग बदलतो. आपल्या भावना व्यक्त करताना देखील तो रंग बदलतो

  • |