ही आहे सूर्यनमस्कार करण्याची योग्य पद्धत !

Renuka Dhaybar
प्रणाम आसन हस्ततुन्नासन हस्तपाद आसन

अश्व संचालन आसन दंडासन अष्टांग नमस्कार भुजंग आसन अधोमुखश्वनासन हस्तउत्थान आसन ताडासन

Trending Now