शरीर संबंधाच्या प्रचारासाठी त्याने जगभरात स्थापन केली संस्था