...म्हणून राणादाच्या पाठकबाईंना ट्रॅडिशनल लुकच पसंत